Bileşen component Detail
Bileşen Entegrasyon Testi component integration testing Detail
Bileşen Testi component testing Detail
resmi gözden geçirme formal review Detail
Fonksiyon Nokya Analizi Function Point Analysis (FPA) Detail
Fonksiyonel Testler functional testing Detail
İşlevsellik functionality Detail
Sıradan Hedef generic goal Detail
Sıradan Pratik generic practice Detail
Amaç Soru Metriği Goal Question Metric (GQM) Detail